2
Images returned by

Dragon Ball GT: Goku Gaiden! Yûki no Akashi wa Sûshinchû, Dragonball, super saiyan, Dragon Ball
Dragon Ball GT, pokeball, Pokémon, Pikachu, Dragon Ball Z, super saiyan