8
Images returned by

Mutou Tohru, Shiki
Mutou Tohru, Shiki
Mutou Tohru, Shiki
Shiki, Mutou Tohru, Yuuki Natsuno
Shiki, Mutou Tohru, Yuuki Natsuno
Shiki, Mutou Tohru, Yuuki Natsuno, Cherry Blossom
Shiki, Mutou Tohru
Flower, Mutou Tohru, Shiki, Male, Solo, Blonde Hair, Short Hair, Vampire, Sad, Shirt